Tanulmányok

 

A bűnmegelőzés és a keresztyén nevelési normák

A debreceni egyetem díszudvarának panteonja

A higgs-bozon üzenete a teológiának

A kálvini tudományos örökség

A kálvinista kisebbség szerepe Magyarország kulturális életében

A „kánaáni nyelv” és a református teológiai nyelvújítás

A keresztség a tudományos teológiai gondolkodás mérlegén

A keresztség eredete és lényege a Szentírás alapján

A keresztyén gondolkodás mint „fölfelé nyitott” rendszer (Kolozsvár)

A keresztyén gondolkodás mint "fölfelé nyitott" rendszer (Sopronbánfalva)

A lelkipásztor mint kultúrember, szakember és tudós – Minister Doctus

A megigazulás mint szellemi-lelki modellváltás

A princetoni református teológia 200. jubeliumi éve

A református teológia hozzájárulása a tudomány és teológia párbeszédéhez

A református Tisza István és a Debreceni Egyetem

A rendszeres teológia tudományos nyitottsága

A természeti világ és az emberi értelem nyitott rendje – Van-e jövője a természettudományok és a keresztyén teológia együttműködésének?

A természettudományok az európaiság színvonalán – A Debreceni Református Kollégium történelmi öröksége

A teológia mint "fölfelé nyitott" hittudomány

A tudományos ismeret transzformációja a teológiai gondolkodás nézőpontjából

A világ modern értelmezése és a  keresztyén szemlélet egybecsengése

A világ nyitott

Az életre hangolt keletkezés

Az eleve elrendelés és az ember genetikai meghatározottsága

Az ember titka – Korreferátum Gánóczy Sándor előadásához

Az ember titka: test, lélek, szellem

Az európai szintű tudományművelés debreceni múltja

Beépített-e Isten rejtett paramétereket a teremtett világába?

Csillagászat a régi Debrecenben

Curatio ac Ars Medicinalis Debrecini

Czeglédy Sándor (1909-1998), a rendszeres teológus

Czeglédy Sándor prédikációs kötet előszava

Darwin elméletének sorsa a protestáns egyházi tanítások körében

Darwinizmus és a protestantizmus

Élet a teremtett világban

Etnicitás, egyház és az európai unió - Gondolatok egy adott történelmi helyzetben

Gályarab emléktáblaavatás (Léva)

Keresztyén örökség az európai tudományos gondolkodásban

Ha reformátusok vagyunk, akkor …

Hatvani István, a debreceni orvos-polihisztor

Húsvét ünnepe a Debreceni Professzori Klubban

Istenismeret és önismeret Kálvinnál

Kálvin mint az egyházi tanok reformátora

Kálvini vonások a magyarok lelki arcán

Kit vádoljon a lelkiismerete? - Kérdőjelek Keresztesné Várhelyi Ilona három Munkácsy-írásával kapcsolatban

Koszorús ezredes "levelét megírta"

Középkori református templomaink

Lencz Géza teológusprofesszor

Mel Gibson Passiója

Neumann János válogatott írásai

Pál apostoltól Barth Károlyig és tovább

Rejtett paraméterek a teremtett világban

Scriptura Valde Prima – A teológia tudományos művelése tárgyának megfelelően

SORSTALANSÁG egy keresztyén gondolkodó szemével

Tanár és tanítvány

Tehetség a teológiában

Teremtett rend és ember

Tisza István, a református főgondnok

Tisza István és a Debreceni Egyetem

Transzcendencia a tudományművelés történetében

Új kilátások az evangélikus-református párbeszédben[1] - Nagygeresd, Leuenberg – Elértünk-e valamit, várhatunk-e valamit?

Wigner Jenő válogatott írásai